Cách cài đặt Redis trên VPS

Cách cài đặt Redis trên VPS

Để chuẩn bị chạy các lệnh này, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào máy chủ VPS của mình với tư cách là người dùng root .

Bước 1: Đăng nhập vào máy chủ của bạn thông qua SSH
Bước 2: Tải xuống bản Redis ổn định mới nhất dưới dạng tệp nén
wget http://download.redis.io/redis-stable.tar.gz

Bước 3: Giải nén tập tin
tar xvzf redis-stable.tar.gz

Bước 4: Thay đổi vào thư mục:
cd redis-stable

Bước 5: Chạy make

make

Bước 6: Hoàn tất cài đặt bằng lệnh này:
Make install

Quá trình cài đặt redis có thể mất một vài phút. Khi bạn đã hoàn tất cài đặt, hãy đảm bảo chạy lệnh này để máy chủ chạy:

redis-server

Để kiểm tra xem bạn cài đặt có thành công không thì bạn có thể làm như sau: Cách kiểm tra cài đặt của bạn

ping redis-cli

Nếu hiện ra thông báo

 PONG

Là đã thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *