Cách thêm bản ghi A vào Plesk?

Cách thêm bản ghi A vào Plesk?

1. Bản ghi A trong Plesk là gì?

Đây là dạng bản ghi DNS cơ bản nhất và được biểu thị bằng chữ “A”, viết tắt của từ “địa chỉ”. Nó cung cấp địa chỉ IP của một tên miền nhất định.

2. Cách thêm bản ghi A vào Plesk?

Bước 1: Đăng nhập vào Plesk bằng mật khẩu máy chủ của bạn bằng cách tìm kiếm server_ip:8880 trong trình duyệt của bạn.

image-679 (1)

Bước 2: Đi tới Hosting và DNS trong menu trang web và tên miền, sau đó nhấp vào cài đặt DNS.image-735

Bước 3: Nhấp vào “Thêm bản ghi.”

image-736 (1)

Bước 4: Chọn “Bản ghi” từ menu thả xuống loại bản ghi.

Vì chúng tôi không có bất kỳ tên miền phụ nào nên chúng tôi để trống trường tên miền cho tên miền chính, micro.com.

Trong trường TTL, bạn có thể chỉ định bất kỳ giá trị nào tính bằng giây; chúng tôi đã nhập 3600.

Trong trường “Địa chỉ IP”, nhập địa chỉ IP máy chủ của bạn, sau đó nhấp vào “OK”.  LƯU Ý: Sử dụng tên miền chính của bạn thay vì micro.com.image-738

Ok vật là đã xong – chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *