Cách khắc phục lỗi “No route to host” trong Linux

Cách khắc phục lỗi “No route to host” trong Linux

Có nhiều lý do khác nhau về lỗi này. Đầu tiên là thông thường máy chủ từ xa có thể ngừng hoạt động, vì vậy bạn cần kiểm tra xem nó có hoạt động hay không bằng cách sử dụng lệnh ping.

# ping 192.168.56.100

Ping-Linux-Server

 

Sau đó, sử dụng tường lửa-cmd ( RHEL / CentOS / Fedora ) hoặc UFW ( Debian / Ubuntu ) để mở cổng 22 (hoặc cổng bạn đã định cấu hình để sử dụng cho SSH) trong tường lửa như sau.

# firewall-cmd –permanent –add-port=22/tcp
# firewall-cmd –reload
OR
$ sudo ufw allow 22/tcp
$ sudo ufw reload

Bây giờ hãy thử kết nối lại với máy chủ từ xa một lần nữa qua SSH.

$ ssh root@192.168.56.100

ssh-login-successful

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *